Print Friendly and PDF

STELLE CANSOIN E BAXI STELLE CAZONI E BACI
Pieragostini Pieragostini
   

Passôete che in tô çë trillë côntente
baxiandô ô çë de Zena in sciä mattin
ô çë de Zena ô l’ha tanta gente
sôrrisi pin de luxe celestin

Nô sò se ô mæ ô l’è in scentô o sèì dipinte
d’an puntô all’atrô allegre pôei xioà
E sensa che nisciun vë digghe ninte
Tutte e sirene in frônte pôeì baxia

Giardin cansôin a mille a mille
figgiêu e côbbie sciù pe ville
stradde che brillan fiôri bäscin ô l’è n’incantô
bôcche de rosa che se parlan fan tremä

Ninin sôlô pë tì mi cantô
pë dite in questa mæ cansôn
lascite vedde in mezô ai fiôri
di têu vasi in sciù barcôn
Ninin teì tûtta a mæ pasciôn

Daô gôlfô da mæ Zena ô mä cô franze
ô lascia e rive tantô cae aô mæ chêu
ô pä côntentô e sôttôvôxe ô cianze
cômme l’amô che ô l’è sempre figgiêu

Me caze zû n’a lagrima dae ciglie
e chì in tô chêu me sentô in’a cansôn
prôfûmmi gh’è in t’e l’aia de giônchiglie
de sêugni, de caresse, de pasciôin

Giardin cansôin a mille a mille
figgiêu e côbbie sciù pe ville
stradde che brillan fiôri bäscin ô l’è n’incantô
bôcche de rosa che se parlan fan tremä

Vorrieva in baxiô sôlô in baxiô
pë sentite in pö tremä
Ninnin pë ti vêuggiô cantä

Passerotti che in cielo trillate contenti
baciando il cielo di Genova al mattino
il cielo di Genova ha tanta gente
sorrisi pieni di luce e celestina

Non so se il mio è un lampo o siete dipinte
da un punto all’altro allegre potete volare
e senza che nessuno vi dica niente
tutte le sirene in fronte potete baciare

Giardini, canzoni a mille a mille
ragazzi e coppie per le ville
strade che brillano, fiori di pesco,è un incanto
bocche di rosa che se parlano fan tremare

Anna solo per te io canto
per dirti in questa mia canzone
lasciati vedere in mezzo ai fiori
dei tuoi vasi sulla finestra
Anna sei tutta la mia passione

Dal golfo della mia Genova il mare che frange
lascia le rive tanto care al mio cuore
sembra contento e sottovoce piange
come l’amore che è sempre giovane

Mi cade giù una lacrima dalle ciglia
e qui nel cuore mi sento una canzone
profumi c’è nell’aria di giunchiglie
di sogni, di carezze e di passioni

Giardini, canzoni a mille a mille
ragazzi e coppie per le ville
strade che brillano, fiori di pesco,è un incanto
bocche di rosa che se parlano fan tremare

Vorrei un bacio solo un bacio
per sentirti un po tremare
Anna per te voglio cantare