Print Friendly and PDF

O SPOSALISSIO IL MATRIMONIO
Anonimo Anonimo
   

Quande mæ pôæ ô l’ha spôzòù me môæ
I scambelletti sxioavan in sci sôê
Pe andà in lettô gh’è vôeiva ô treippê
Quande mæ pôæ ô l’ha spôzòu me môæ

Quande mæ muæ a l’ha spôzòu me pôæ
Tûttô pe l’äia tûttô pe l’äia
Quande mæ muæ a l’ha spôzòu me pôæ
Tuttô pe l’äia e pochi dinæ

Chi vêu spôzase cô pense a me pôæ
Cose ô l’ha fætô pe piggià môggè
Ste ben tranquilli che diggô a veitæ
Ô spôzalissiô a lè a feliçitæ

Quando mio padre ha sposato mia madre
gli sbabelli volavano sui solai
per andare a letto ci voleva il treppiedi
quando mio padre ha sposato mia madre

Quando mia madre ha sposato mio padre
tutto per aria, tutto per aria
Quando mia madre ha sposato mio padre
tutto per aria e pochi soldi

Chi vuole sposarsi che pensi a mio padre
che cosa ha fatto per prendere moglie
state ben tranquilli che dico la verità
il matrimonio è la felicità